طرح ها و شرایط بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای(انفرادی)

ویژه مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تعهدات سال1403 

Vector
Ellipse 480
Vector 1

استعلام قیمت و خرید بیمه‌نامه‌ در سریع‌ترین زمان

طرح اول

حق بیمه با احتساب مالیات و عوارض

48/750/000 ریال

سرمایه به ریال

نوع پوشش

1/200/000/000

هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه

6/000/000/000

هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار
بیمه نامه

12/000/000/000

غرامت فوت و نقص عضو هر نفر
در هر حادثه ( ماه عادی )

16/000/000/000

غرامت فوت هر نفر در هر حادثه
( ماه حرام )

60/000/000/000

غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت اعتبار بیمه نامه

80/000/000/000

غرامت فوت در مدت اعتبار بیمه نامه (ماه حرام)

20/000/000/000

خسارت مالی در هر حادثه

20/000/000/000

خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه

5

ضریب دیه و هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار بیمه نامه

طرح دوم

حق بیمه با احتساب مالیات و عوارض

37/850/000 ریال

سرمایه به ریال

نوع پوشش

900/000/000
هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه
4/500/000/000

هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار
بیمه نامه

12/000/000/000

غرامت فوت و نقص عضو هر نفر
در هر حادثه ( ماه عادی )

16/000/000/000

غرامت فوت هر نفر در هر حادثه
( ماه حرام )

60/000/000/000

غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت اعتبار بیمه نامه

80/000/000/000

غرامت فوت در مدت اعتبار بیمه نامه (ماه حرام)
15/000/000/000
خسارت مالی در هر حادثه
15/000/000/000
خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه

5

ضریب دیه و هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار بیمه نامه

طرح سوم

حق بیمه با احتساب مالیات و عوارض

36/600/000ریال

سرمایه به ریال

نوع پوشش

1/200/000/000

هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه

4/800/000/000

هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار
بیمه نامه

12/000/000/000

غرامت فوت و نقص عضو هر نفر
در هر حادثه ( ماه عادی )

16/000/000/000

غرامت فوت هر نفر در هر حادثه
( ماه حرام )

48/000/000/000

غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت اعتبار بیمه نامه

64/000/000/000

غرامت فوت در مدت اعتبار بیمه نامه (ماه حرام)

10/000/000/000

خسارت مالی در هر حادثه

20/000/000/000

خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه

4

ضریب دیه و هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار بیمه نامه

طرح چهارم

حق بیمه با احتساب مالیات و عوارض

33/303/000 ریال

سرمایه به ریال

نوع پوشش

900/000/000
هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه
1/800/000/000

هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار
بیمه نامه

12/000/000/000

غرامت فوت و نقص عضو هر نفر
در هر حادثه ( ماه عادی )

16/000/000/000

غرامت فوت هر نفر در هر حادثه
( ماه حرام )

24/000/000/000

غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت اعتبار بیمه نامه

32/000/000/000

غرامت فوت در مدت اعتبار بیمه نامه (ماه حرام)

8/200/000/000

خسارت مالی در هر حادثه

8/200/000/000

خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه

2

ضریب دیه و هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار بیمه نامه

طرح پنجم

حق بیمه با احتساب مالیات و عوارض

28/460/000 ریال

سرمایه به ریال

نوع پوشش

900/000/000
هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه
3/600/000/000

هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار
بیمه نامه

12/000/000/000

غرامت فوت و نقص عضو هر نفر
در هر حادثه ( ماه عادی )

16/000/000/000

غرامت فوت هر نفر در هر حادثه
( ماه حرام )

48/000/000/000

غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت اعتبار بیمه نامه

64/000/000/000

غرامت فوت در مدت اعتبار بیمه نامه (ماه حرام)
7/500/000/000
خسارت مالی در هر حادثه
15/000/000/000
خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه

4

ضریب دیه و هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار بیمه نامه

طرح ششم

حق بیمه با احتساب مالیات و عوارض

22/100/000 ریال

سرمایه به ریال

نوع پوشش

1/200/000/000

هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه

3/600/000/000

هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار
بیمه نامه

12/000/000/000

غرامت فوت و نقص عضو هر نفر
در هر حادثه ( ماه عادی )

16/000/000/000

غرامت فوت هر نفر در هر حادثه
( ماه حرام )

36/000/000/000

غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت اعتبار بیمه نامه

48/000/000/000

غرامت فوت در مدت اعتبار بیمه نامه (ماه حرام)

5/500/000/000

خسارت مالی در هر حادثه

11/000/000/000

خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه

3

ضریب دیه و هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار بیمه نامه

طرح هفتم

حق بیمه با احتساب مالیات و عوارض

17/160/000ریال

سرمایه به ریال

نوع پوشش

900/000/000
هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه
2/700/000/000

هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار
بیمه نامه

12/000/000/000

غرامت فوت و نقص عضو هر نفر
در هر حادثه ( ماه عادی )

16/000/000/000

غرامت فوت هر نفر در هر حادثه
( ماه حرام )

36/000/000/000

غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت اعتبار بیمه نامه

48/000/000/000

غرامت فوت در مدت اعتبار بیمه نامه (ماه حرام)
4/000/000/000
خسارت مالی در هر حادثه
8/000/000/000
خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه

3

ضریب دیه و هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار بیمه نامه

طرح هشتم

حق بیمه با احتساب مالیات و عوارض

11/110/000 ریال

سرمایه به ریال

نوع پوشش

500/000/000

هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه

1/500/000/000

هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار
بیمه نامه

12/000/000/000

غرامت فوت و نقص عضو هر نفر
در هر حادثه ( ماه عادی )

16/000/000/000

غرامت فوت هر نفر در هر حادثه
( ماه حرام )

24/000/000/000

غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت اعتبار بیمه نامه

32/000/000/000

غرامت فوت در مدت اعتبار بیمه نامه (ماه حرام)

1/500/000/000

خسارت مالی در هر حادثه

4/500/000/000

خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه

2

ضریب دیه و هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار بیمه نامه

Ellipse 481

برای چه کسانی مناسب است؟

این بیمه‌نامه برای کلیه اعضای حقیقی و حقوقی سازمان مناسب است (با پروانه دارای اعتبار و بدون اعتبار) به عنوان پاسخگویی در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث، کارگران ساختمانی، کارفرما، مالک، ساکنین، پیمانکاران، همسایگان، املاک مجاور و همچنین تاسیسات شهری، تاسیسات برقی، آب، گاز و سایر تاسیسات.
Rectangle 21361

چه خساراتی را پوشش می‌دهد؟

این بیمه‌نامه خسارت های ناشی از وقوع هرگونه حادثه در کارگاه‌های ساختمانی در زمان اجرای عملیات، توقف عملیات و در زمان بهره‌برداری را پوشش می‌دهد. بدین معنی که اگر نتیجه سهل‌انگاری، قصور، خطا، غفلت یا اشتباه حرفه‌ای، فنی و بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات اداری و مقررات ملی ساختمان توسط بیمه‌شده به وجود آید، خسارت‌ها وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر خسارات وارده به افراد فوق الذکر تحت پوشش قرار می‌گیرد. همچنین، هر گونه خسارتی که بیمه‌گذار به طور مستقیم یا غیرمستقیم مسئول جبران آن شناخته شود، بیمه‌گر به عهده خواهد گرفت و پس از تأیید مسئولیت بیمه‌شده توسط مراجع نظارتی و قضایی، اقدام به جبران خسارت نموده و تعهدات مالی را به عهده خواهد گرفت.

خسارت‌ها وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر خسارات وارده به افراد فوق الذکر تحت پوشش قرار می‌گیرد. همچنین، هر گونه خسارتی که بیمه‌گذار به طور مستقیم یا غیرمستقیم مسئول جبران آن شناخته شود، بیمه‌گر به عهده خواهد گرفت و پس از تأیید مسئولیت بیمه‌شده توسط مراجع نظارتی و قضایی، اقدام به جبران خسارت نموده و تعهدات مالی را به عهده خواهد گرفت.

Rectangle 213512

اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

مهندسین حقیقی و حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در رشته های هفت گانه ساختمان شامل معماری، شهرسازی، عمران، نقشه برداری، مکانیک، برق و ترافیک به شرح ذیل:

Group 3820
مهندسین طراح و محاسب و دفاتر طراحی در رشته های هفتگانه ساختمان
Group 3821

بازرسان ناظر گاز، ناظرین و بازرسان ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، بازرسان کنترل ساختمان، تاسیسات شهری، ناظرین برق اماکن، ناظرین آبفا و هرگونه بازرسی که ازطرف سازمان برای کنترل و نظارت اعزام می‌گردد

Group 3822
مهندسین ناظر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در رشته های هفتگانه ساختمان
Group 3823
کارشناسان گروه های بررسی نقشه و تفکیک و بازرسان کنترل نظارت و کارشناسان ماده 27 و کارشناسان کنترل تفکیک

تبصره 1

منظور از مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران، مهندسینی میباشد که دارای پروانه اشتغال باشند.

تبصره 2

کلیه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که در شهر ها و مراکز سایر استانها براساس مقررات مبدل فعالیت می نمایند نیز تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرند.
Rectangle 2113

طرح های بیمه نامه مسئولیت حرفه ای انفرادی اعضاء

طرح 2

تعهدات جانی در طول مدت اعتبار بیمه نامه : 1 نفر

تعهدات خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه: 2 حادثه

جمع سرمایه تحت پوشش مالی و جانی: 20/000/000/000 ریال

1

ضریب دیه ماه عادی , ماه حرام و هزینه پزشکی

900/000/000

هزینه پزشکی در هر حادثه

900/000/000

هزینه پزشکی در طول مدت
9/000/000/000
دیه ماه عادی در هر حادثه
12/000/000/000
دیه ماه حرام در هر حادثه

9/000/000/000

دیه ماه عادی در طول مدت بیمه نامه

12/000/000/000

دیه ماه حرام در طول مدت بیمه نامه

2

تعداد خسارت مالی درخواستی

4/550/000/000

خسارت مالی در هر حادثه

9/100/000/000

خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه

20/183/486

حق بیمه بدون مالیات به ریال

22/000/000

حق بیمه با مالیات به ریال

طرح 1

تعهدات جانی در طول مدت اعتبار بیمه نامه : 2 نفر

تعهدات خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه: 3 حادثه

جمع سرمایه تحت پوشش مالی و جانی: 26/000/000/000 ریال
دیه:2/ پزشکی:3
ضریب دیه ماه عادی , ماه حرام و هزینه پزشکی
500/000/000
هزینه پزشکی در هر حادثه
1/500/000/000
هزینه پزشکی در طول مدت
9/000/000/000
دیه ماه عادی در هر حادثه
12/000/000/000
دیه ماه حرام در هر حادثه

18/000/000/000

دیه ماه عادی در طول مدت بیمه نامه

24/000/000/000

دیه ماه حرام در طول مدت بیمه نامه

3

تعداد خسارت مالی درخواستی

1/500/000/000

خسارت مالی در هر حادثه

4/500/000/000

خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه

10/091/743

حق بیمه بدون مالیات به ریال

11/000/000

حق بیمه با مالیات به ریال

طرح 4

تعهدات جانی در طول مدت اعتبار بیمه نامه : 2 نفر

تعهدات خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه: 1 حادثه

جمع سرمایه تحت پوشش مالی و جانی: 30/000/000/000 ریال

1

ضریب دیه ماه عادی , ماه حرام و هزینه پزشکی

900/000/000

هزینه پزشکی در هر حادثه

1/800/000/000

هزینه پزشکی در طول مدت
9/000/000/000
دیه ماه عادی در هر حادثه
12/000/000/000
دیه ماه حرام در هر حادثه

18/000/000/000

دیه ماه عادی در طول مدت بیمه نامه

24/000/000/000

دیه ماه حرام در طول مدت بیمه نامه

1

تعداد خسارت مالی درخواستی

8/200/000/000

خسارت مالی در هر حادثه

8/200/000/000

خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه

30/275/229

حق بیمه بدون مالیات به ریال

33/000/000

حق بیمه با مالیات به ریال

طرح 3

تعهدات جانی در طول مدت اعتبار بیمه نامه : 1 نفر

تعهدات خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه: 2 حادثه

جمع سرمایه تحت پوشش مالی و جانی: 30/000/000/000 ریال

1

ضریب دیه ماه عادی , ماه حرام و هزینه پزشکی

900/000/000

هزینه پزشکی در هر حادثه

900/000/000

هزینه پزشکی در طول مدت
9/000/000/000
دیه ماه عادی در هر حادثه
12/000/000/000
دیه ماه حرام در هر حادثه

9/000/000/000

دیه ماه عادی در طول مدت بیمه نامه

12/000/000/000

دیه ماه حرام در طول مدت بیمه نامه

2

تعداد خسارت مالی درخواستی

9/550/000/000

خسارت مالی در هر حادثه

19/100/000/000

خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه

30/275/229

حق بیمه بدون مالیات به ریال

33/000/000

حق بیمه با مالیات به ریال

تعهدات بیمه گر

کلیه خسارتهای جانی و مالی مهندسان در این بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای انفرادی که از سوی مراجع ذیصلاح و قضایی رای صادر گردیده و طی آن اعضا حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مقصر شناخته شود طبق درصد تقصیر اثبات شده بر علیه اعضا حقیقی و حقوقی قابل پرداخت می باشد.

کلیه فعالیت ها و پروژه های قبلی هر یک از بیمه شدگان در رشته های هفت گانه ساختمان و موارد مرتبط با امور حرفه ای مهندسان و سایر بیمه شدگان که پروژه های آنان تکمیل شده یا تکمیل نشده و یا دارای پایان کار یا فاقد پایان کار بوده و یا پروژه هایی که در حال بهره برداری می باشند و یا سایر امور مرتبط به شرط آنکه هیچگونه خسارتی برای بیمه گذار تا قبل از تاریخ شروع قرارداد ثبت نگردیده باشد و نیز پروژه ها و فعالیت های جدیدی که در مدت اعتبار بیمه نامه های مورد فراخوان به مدت یکسال شمسی باشد را تحت پوشش قرار میدهد و بیمه گر جبران خسارت می نماید به شرط آنکه وقوع حادثه ادعا شده ویا منشاء اثرمورد ادعا در زمان اعتبار این بیمه نامه باشد.

rahnama image 22

می باشند و یا سایر امور مرتبط به شرط آنکه هیچگونه خسارتی برای بیمه گذار تا قبل از تاریخ شروع قراردادثبت نگردیده باشد و نیز پروژه ها و فعالیت های جدیدی که در مدت اعتبار بیمه نامه های مورد فراخوان به مدت یکسال شمسی باشد را تحت پوشش قرار میدهد و بیمه گر جبران خسارت می نماید به شرط آنکه وقوع حادثه ادعا شده ویا منشاءاثرمورد ادعا در زمان اعتبار این بیمه نامه باشد.

کلیه پروژه هایی که قبل از تاریخ صدور بیمه نامه مورد نظارت بیمه گر قرارگرفته و به مرحله بهره برداری رسیده است به شرط آنکه پروژه انجام شده فاقد هرگونه ادعای خسارت در مراجع قضایی باشد و ادعای ناشی از مسئولیت بیمه گذار در زمان اعتبار بیمه نامه باشد تحت پوشش خواهد بود.

مدارک پرداخت خسارت جانی و مالی بیمه گر، صدور رای قطعی در مراجع ذی صلاح و قضایی بر مبنای درصد تقصیر تعیین شده در احکام صادره یوم الاداء علیه بیمه شده می باشد.

محکومیت بیمه شده در محاکم قضایی به پرداخت نیم عشر دولتی، تحت پوشش این بیمه نامه می باشد.

rahnamyebime image 33

در صورت محکومیت بیمه گذار به پرداخت اجرت المثل ایام و عدم النفع حاصل ازآن تحت پوشش این بیمه نامه خواهد بود.

پرداخت خسارتهای ناشی از بابت بلایای طبیعی و کار های نامرتبط به فعالیت که در آن بیمه شده محکوم به پرداخت خسارت گردد تحت پوشش این بیمه نامه می باشد.

پوشش خسارت تبصره یک ماده 66 تامین اجتماعی تا سقف 4/000/000/000 ریال برای هر نفر و تا سقف 22/000/000/000 ریال در طول مدت بیمه نامه جزو تعهدات بیمه گر است.

پوشش افزایش دیه سالهای آتی بدون دریافت حق بیمه اضافی به عهده بیمه گر است و نرخ و شرایط اعلامی از سوی بیمه گر عینا برای بیمه نامه های سال بعد نیز (تا قبل از 1402/4/6) با سرمایه دیات روز بدون اعمال حق بیمه اضافی صادر خواهد شد و پرداخت غرامت یوم الاداء می باشد.

Rectangle 2129
Group 3824

خسارات تاسیسات شهری بر اساس ضریب تقصیر مهندسین عضو تحت پوشش می‌باشد.

Group 3825

پرداخت خسارت تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح.

Group 3826

این بیمه نامه فاقد مرور زمان است.

Group 3827

تشدید خطر و فرانشیز جزو شروط بیمه نامه نمی باشد.

در زمانیکه اعتبار بیمه نامه مقتضی گردد کلیه ادعا هایی که بعد از انقضای بیمه نامه باشد بدون محدودیت زمانی در محاکم قضایی مطرح و سبب محکومیت بیمه گذار گردد در صورت منشا حادثه در زمان اعتبار بیمه نامه تحت پوشش بوده و بیمه گر خسارت فوق را پرداخت می نماید.

78

ادعاهای علیه بیمه گذار مربوط به اجرای کارها تا 20 سال قبل از بیمه نامه های صادره که طی این بیمه نامه از طریق مراجع قضایی مطرح شده بدون محدودیت زمانی قابل جبران بوده و حوادثی که در طی دوره این بیمه نامه اتفاق افتاده در هر زمانی ادعا مطرح گردد از سوی بیمه گر تحت پوشش بوده و قابل جبران است.

rahnama stock image 8

این بیمه نامه چه مسئولیت هایی را تحت پوشش دارد ؟

از آنجایی که انتخاب کارگران و کارکنان و پیمانکاران و به کارگیری آنها در اختیار مالک و کار فرما و سازنده بوده و مهندسین ناظر اختیاری در انتخاب کارگران ندارند و این بیمه نامه نیز کلیه مسئولیت های مدنی مهندسین ناظر را که در محاکم قضایی محکوم میگردد تحت پوشش دارد لذا کارگران اتباع خارجی فاقد پروانه کار و اقامت و کارگران زیر 18 سال و بالای 62 سال چنانچه در کارگاه مربوطه به کار گرفته شوند و منجر به خسارت بدنی و یا فوت شود و بیمه شده در محاکم قضایی محکوم به پرداخت خسارت گردد تحت پوشش این بیمه نامه می باشد و خسارت حادث شده قابل پرداخت است.

هیچگونه تفکیک و طبقه بندی در پرداخت خسارتهای جانی و مالی (سقف تعهدات) در طرح دو و سه قابل اعمال نمی باشد.
در زمانیکه زیان دیده تمایل به دریافت خسارت بدون مراجعه به مراجع قانونی و قضایی باشد بیمه گر نیز با تعیین میزان درصد های تقصیر و به استناد میزان خسارت از سوی کارشناسان رسمی مورد تایید بیمه گذار باشند( هزینه کارشناسی توسط بیمه گر پرداخت خواهد شد) نسبت به پرداخت خسارت اقدام و رضایتنامه رسمی از زیان دیده دریافت میگردد.
درصورت صدور رای مراجع قضایی و محکومیت بیمه گذار تحت هر شرایطی بیمه گر مکلف به پرداخت خسارت و غرامت می باشد و اختلاف فی ما بین بیمه گر و بیمه گذار از طریق هیئت 3 نفره داوری رسیدگی خواهد شد(بر اساس آیین نامه دادرسی مدنی و مطابق شیوه نامه اتاق داوری تهران).

prefooter bg 3
;

سفارش طرح

لطفا مشخصات خواسته شده را پر کنید

Package order

تاریخ تولد(Required)

قیمت پکیج

درخواست شما ثبت شد. مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.