طرح اول

حق بیمه با احتساب مالیات و عوارض

60/938/000 ریال

سرمایه به ریال

نوع پوشش

1/200/000/000

هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه

6/000/000/000

هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار
بیمه نامه

12/000/000/000

غرامت فوت و نقص عضو هر نفر
در هر حادثه ( ماه عادی )

16/000/000/000

غرامت فوت هر نفر در هر حادثه
( ماه حرام )

60/000/000/000

غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت اعتبار بیمه نامه

80/000/000/000

غرامت فوت در مدت اعتبار بیمه نامه (ماه حرام)

20/000/000/000

خسارت مالی در هر حادثه

20/000/000/000

خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه

طرح دوم

حق بیمه با احتساب مالیات و عوارض

37/500/033 ریال

سرمایه به ریال

نوع پوشش

900/000/000
هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه
4/500/000/000

هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار
بیمه نامه

12/000/000/000

غرامت فوت و نقص عضو هر نفر
در هر حادثه ( ماه عادی )

16/000/000/000

غرامت فوت هر نفر در هر حادثه
( ماه حرام )

45/000/000/000
غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت اعتبار بیمه نامه
60/000/000/000
غرامت فوت در مدت اعتبار بیمه نامه (ماه حرام)
15/000/000/000
خسارت مالی در هر حادثه
15/000/000/000
خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه

طرح سوم

حق بیمه با احتساب مالیات و عوارض

36/600/000ریال

سرمایه به ریال

نوع پوشش

1/200/000/000

هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه

4/800/000/000

هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار
بیمه نامه

12/000/000/000

غرامت فوت و نقص عضو هر نفر
در هر حادثه ( ماه عادی )

16/000/000/000

غرامت فوت هر نفر در هر حادثه
( ماه حرام )

48/000/000/000

غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت اعتبار بیمه نامه

64/000/000/000

غرامت فوت در مدت اعتبار بیمه نامه (ماه حرام)

10/000/000/000

خسارت مالی در هر حادثه

20/000/000/000

خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه

طرح چهارم

حق بیمه با احتساب مالیات و عوارض

33/000/000 ریال

سرمایه به ریال

نوع پوشش

900/000/000
هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه
1/800/000/000

هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار
بیمه نامه

12/000/000/000

غرامت فوت و نقص عضو هر نفر
در هر حادثه ( ماه عادی )

16/000/000/000

غرامت فوت هر نفر در هر حادثه
( ماه حرام )

18/000/000/000

غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت اعتبار بیمه نامه

24/000/000/000

غرامت فوت در مدت اعتبار بیمه نامه (ماه حرام)

8/200/000/000

خسارت مالی در هر حادثه

8/200/000/000

خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه

طرح پنجم

حق بیمه با احتساب مالیات و عوارض
28/200/044 ریال

سرمایه به ریال

نوع پوشش

900/000/000
هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه
3/600/000/000

هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار
بیمه نامه

12/000/000/000

غرامت فوت و نقص عضو هر نفر
در هر حادثه ( ماه عادی )

16/000/000/000

غرامت فوت هر نفر در هر حادثه
( ماه حرام )

36/000/000/000
غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت اعتبار بیمه نامه
48/000/000/000
غرامت فوت در مدت اعتبار بیمه نامه (ماه حرام)
7/500/000/000
خسارت مالی در هر حادثه
15/000/000/000
خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه

طرح ششم

حق بیمه با احتساب مالیات و عوارض

22/100/000 ریال

سرمایه به ریال

نوع پوشش

12/000/000/000

هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه

3/600/000/000

هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار
بیمه نامه

12/000/000/000

غرامت فوت و نقص عضو هر نفر
در هر حادثه ( ماه عادی )

16/000/000/000

غرامت فوت هر نفر در هر حادثه
( ماه حرام )

36/000/000/000

غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت اعتبار بیمه نامه

48/000/000/000

غرامت فوت در مدت اعتبار بیمه نامه (ماه حرام)

5/500/000/000

خسارت مالی در هر حادثه

11/000/000/000

خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه

طرح هفتم

حق بیمه با احتساب مالیات و عوارض

22/000/000 ریال

سرمایه به ریال

نوع پوشش

900/000/000
هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه

900/000/000

هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار
بیمه نامه

12/000/000/000

غرامت فوت و نقص عضو هر نفر
در هر حادثه ( ماه عادی )

16/000/000/000

غرامت فوت هر نفر در هر حادثه
( ماه حرام )

9/000/000/000

غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت اعتبار بیمه نامه

12/000/000/000

غرامت فوت در مدت اعتبار بیمه نامه (ماه حرام)

4/550/000/000

خسارت مالی در هر حادثه

9/100/000/000

خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه

طرح هشتم

حق بیمه با احتساب مالیات و عوارض

17/000/076 ریال

سرمایه به ریال

نوع پوشش

900/000/000
هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه
2/700/000/000

هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار
بیمه نامه

12/000/000/000

غرامت فوت و نقص عضو هر نفر
در هر حادثه ( ماه عادی )

16/000/000/000

غرامت فوت هر نفر در هر حادثه
( ماه حرام )

27/000/000/000
غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت اعتبار بیمه نامه
36/000/000/000
غرامت فوت در مدت اعتبار بیمه نامه (ماه حرام)
4/000/000/000
خسارت مالی در هر حادثه
8/000/000/000
خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه

طرح نهم

حق بیمه با احتساب مالیات و عوارض

11/000/000 ریال

سرمایه به ریال

نوع پوشش

500/000/000

هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه

1/500/000/000

هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار
بیمه نامه

12/000/000/000

غرامت فوت و نقص عضو هر نفر
در هر حادثه ( ماه عادی )

16/000/000/000

غرامت فوت هر نفر در هر حادثه
( ماه حرام )

18/000/000/000

غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت اعتبار بیمه نامه

24/000/000/000

غرامت فوت در مدت اعتبار بیمه نامه (ماه حرام)

1/500/000/000

خسارت مالی در هر حادثه

4/500/000/000

خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه
;

سفارش طرح

لطفا مشخصات خواسته شده را پر کنید

Package order

تاریخ تولد(Required)

قیمت پکیج

درخواست شما ثبت شد. مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.